Daň z nehnuteľností v roku 2024

Všetko, čo potrebujete vedieť o dani z nehnuteľnosti 2024


Daň z nehnuteľnosti  upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach").


Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:


- daň z pozemkov,


- daň zo stavieb,


- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.


Špecifikum tejto dane je, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu, čo znamená, že daň zaplatená v roku 2020 sa vzťahuje na kalendárny rok 2020.


Kto podáva daň z nehnuteľnosti v roku 2024?


Daňová povinnosť vzniká 1. januára 2024 a zaniká 31.12.2024


Ak počas predchádzajúceho roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiam, ktoré vlastníte, máte v nájme alebo užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávate. Podáva ho iba ten daňovník, ktorý v období od 2.1.2023 do 1.1.2024 vrátane, sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


Daňové priznanie sa podáva iba v tom zdaňovacom období, v ktorom prvýkrát vznikla daňová povinnosť k danej nehnuteľnosti.


Ak sa daňovník v ďalšom zdaňovacom období stane vlastníkom novej nehnuteľnosti, alebo ak nastanú zmeny v nehnuteľnosti, podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.


Zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti môžu byť tieto: 1.  predaj nehnuteľnosti

 2.  kúpa nehnuteľnosti

 3.  dedičstvo

 4.  darovanie

 5.  stavebný pozemok

 6.  kolaudácia stavby

 7.  odstránenie stavby

 8.  zmena užívania stavby

 9.  zmena charakteru pozemku

 10.  dražba

 11.  iné zmeny (nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S, osoby osamelo žijúce nad 70 rokov)


Príklady na vznik a zánik  daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti na rok 2024


1.) Alica sa stala vlastníkom bytu v mesiaci marec 2023 (bola zapísaná do katastra nehnuteľnosti ako vlastník). Vznikla jej daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti od 1. januára 2024 a je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.januára 2024.


2.) Lukáš predal pozemok  v máji 2023 a bol vymazaný ako vlastník z katastra nehnuteľnosti. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti mu zaniká k 31.12.2023. Nakoľko k 1.1.2024 nie je vlastníkom pozemku, nie je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.


3.) Karol sa stal vlastníkom bytu vo februári 2022. Karolovi vznikla daňová povinnosť k 1.januáru 2023 a bol povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.januára 2023. V roku 2024 už nie je povinný podať daňové priznanie a od správcu dane dostane rozhodnutie o vyrúbení dane, ktorý je povinný zaplatiť podľa pokynov v rozhodnutí.


4.) Jozef sa stal vlastníkom stavby dňa 2.1.2024. Je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2023? Keďže sa prihliada na stav k 1. januáru, Jozef nie je povinný podať  daňové priznanie na rok 2024. Daňové priznanie musí podať do 31.januára 2025, ak bude aj naďalej vlastníkom stavby.


5.) Eva sa stala vlastníkom bytu dňa 2.1.2023. Tento byt počas roka predala a vlastníkom bytu už dňa 15.9.2023 bol iný majiteľ. Je Eva povinná podať daň z nehnuteľnosti na rok 2024?


Eva nie je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024, lebo k 1.1.2024 už nie je vlastníkom danej nehnuteľnosti a takisto nemala ani povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2023, nakoľko ani 1.1.2023 nebola vlastníkom danej nehnuteľnosti.


Kedy sa daňovník stáva vlastníkom nehnuteľnosti?


Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti je možné získať: 1. kúpnou zmluvou alebo darovacou zmluvou - daňovník sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľnosti, teda právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu.

 2. dedením - daňovník sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti dňom smrti poručiteľa

 3. dražbou - vlastníkom nehnuteľnosti sa stáva dňom určeným osobitným predpisom, podľa ktorého je dražba vykonaná

 4. rozhodnutím štátneho orgánu

 5. iným spôsobom


Do kedy sa má podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?


Daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31. januára príslušného roka.


Keď 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň.


Tento termín sa  nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré ste získali dedením alebo dražbou. V týchto dvoch prípadoch musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.


Príklad


Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20.3.2023. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňového priznania máte 30 dní od 1.4.2023.


Kto je správcom dane z nehnuteľnosti?


Správcom dane z nehnuteľnosti  je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, teda sa to neposudzuje podľa trvalého pobytu daňovníka.


Aká je výška dane a kto ju určuje?


Daňovník v  daňovom priznaní  oznamuje údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet dane z nehnuteľnosti (napr. výmera bytu, počet podlaží nehnuteľností atď) a na základe týchto údajov správca vypočíta výšku dane podľa sadzieb daného mesta alebo obce.


Kedy zaplatím daň z nehnuteľnosti?


Po podaní daňového priznania obdržíte rozhodnutie, v ktorom bude vypočítaná výška dane. Toto rozhodnutie bude taktiež obsahovať všetky informácie potrebné k úhrade ako aj termín splatenia dane.


Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám pošle správca dane. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania, ktorá je stanovená na 30 dní. Teda to znamená, že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte 45 dní na to, aby ste zaplatili daň.


Rozhodnutia sa zvyčajne posielajú v máji.


Aké sú sankcie za nepodanie priznania k dani z nehnuteľnosti?


Ak daňovník nepodá daňové  priznanie k dani z nehnuteľnosti v zákonom stanovenom termíne, správca dane mu môže uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľnosti, nie menej ako 5 eur, ale najviac 3 000 eur.


Tlačivo na podanie daňového priznania Vám na požiadanie dajú na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, prípadne si ho môžete stiahnuť na stránke: 


https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf


 


Zdroj:

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1/

www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/miestne-dane