Kedy je „stavebný pozemok“ naozaj „stavebný“ ?


Pojem stavebný pozemok, ktorý sa u nás udomácnil, sa žiaľ nepoužíva správne. V prípade ak je takto označený predávaný pozemok, tak to nutne nemusí znamenať, že sa na danom mieste môže stavať. 


Poďme si trocha ozrejmiť tento pojem. Definícia stavebného pozemku podľa § 43h Stavebného zákona (Zákon č. 50/1976 Z. z.) znie nasledovne:„Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.“


„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu 1la) alebo lesného pôdneho fondu, 1lb) možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.”


Na druhej strane Katastrálny zákon (Zákon č. 162/1995 Z. z.) uvedený pojem vôbec nepozná. V § 9 Katastrálneho zákona sa pozemky delia do 10 kategórií:  1. orná pôda

  2. chmeľnice

  3. vinice

  4. záhrady

  5. ovocné sady

  6. trvalé trávnaté porasty

  7. lesné pozemky

  8. vodné plochy

  9. zastavaná plochy a nádvoria

  10. ostatné plochy


V prípade kúpi pozemku, ktorý je označený ako zastavaná plocha a nádvorie, máte istotu, že budete môcť stavať. Kategória ostatné plochy je taktiež vhodná na výstavbu.


Takýto pozemok je súčasťou územia, ktoré  je určené na zastavanie. Týmto spôsobom by mal byť daný pozemok uvedený aj na katastrálnej mape (www.zbgis.skgeodesy.sk). 


Čo však v prípade, ak sa jedná o pozemok označený ako záhrada, ovocný sad, orná pôda, chmeľnica, vinica, alebo trvalý trávnatý porast?


Je potrebné pred vydaním stavebného povolenia vyňať daný pozemok s poľnohospodárskeho pôdneho fondu, keďže takýto pozemok je chránený zákonom (podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).


V prípade ak  ste zakúpili pozemok, ktorý by mal označenie ostatné plochy alebo spadá do poľnohospodárskeho pozemku (vyššie uvedené kategórie 2 až 6) je možné vybaviť stavebné povolenie. Treba však počítať s tým, že tento proces bude zdĺhavý, a v prípade, ak ku danému pozemku nie sú alebo nebudú vybudované inžinierske siete, tak Vám bude stavebné povolenie zamietnuté.


Odporúčame preto overiť si stav pozemku na katastrálnej mape, kde je jasne uvedená poloha pozemku - číslo parcely a informácie o zaradení pozemku do konkrétnej kategórie. Na Liste vlastníctva je potrebné v časti A: Majetková podstata a v bode Druh pozemku overiť či je vedený ako zastavaná plocha, nádvorie. Ak je jeho označenie iné, je potrebné všetko dôkladne overiť. Najlepším spôsobom je obrátiť sa na miestne príslušný Stavebný úrad a tam sa informovať.


Naša realitná kancelária sprostredkováva predaj pozemkov vhodných na výstavbu nehnuteľností, po jeho dôkladnom oboznámení sa o jeho možnom ďalšom využití ako „stavebného pozemku“.


 


Tím realitnej kancelárie ByDoPo

 


Použité zdroje:

www.slov-lex.sk

www.slovensko.sk

www.zbgis.skgeodesy.sk

www.zakonypreludi.sk